Freitag, 9. Mai 2014

Ask China – Don’t Send Pandas to Copenhagen Zoo that Euthanizes Healthy Animals

Ask China – Don’t Send Pandas to Copenhagen Zoo that Euthanizes Healthy Animals
.
http://www.thepetitionsite.com/522/395/902/ask-china-dont-send-pandas-to-copenhagen-zoo-that-euthanizes-healthy-animals/